نوشته‌ها

وب معنایی چیست ؟

وب معنایی چیست ؟ دور نمای وب معنایی چیست ؟ فرض کنید شمابه عنوان مشاور یک شرکت ،صبح یک روز کاری توی دفتر کارتون در تهران نشسته اید و بطور ناگهانی به شما خبر می رسد که یکی از مشتری های خیلی مهم از –مثلا-  اصفهان تماس گرفته و شما باید حتما تا بعد…